Plyn

Nabízíme provedení provozních revizí a kontrol plynových zařízení:

a: výroba a úprava plynů

 •     Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv.

b: skladování a přeprava plynů

c: plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic

 •     Zařízení pro plynění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva.

d: zkapalňování a odpařování plynů

e: zvyšování a snižování tlaku plynů

 •     Regulační stanice plynu.

f: rozvod plynů

 •  Domovní plynovody na plynná paliva.
 •  Průmyslové plynovody na plynná paliva.
 •  NTL, STL, VTL plynovody na propan butan a jejich směsi.
 •  Rozvody technických plynů. 

g: spotřeba plynu spalováním

 •  Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva.
 •  Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva.
 •  Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva.

Revize a kontroly vyhrazených plynových zařízení se provádějí podle vyhlášky č. 85/1978 Sb.

Tato povinnosti provádění revizí a zkoušek se vztahuje na zařízení pro:

 1. výrobu a úpravu plynu
 2. skladování a přepravu plynu
 3. plnění nádob plyny včetně tlakových stanic
 4. zkapalňování a odpařování plynů
 5. rozvod plynů
 6. spotřebu plynů spalováním

 

Revize plynového zařízení

Provozní revize se provádějí  v pravidelných intervalech minimálně 1x za 3 roky a to po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení zařízení z provozu, po odstavení zařízení z provozu delším než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy.

 

Kontrola plynového zařízení

Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany.

Kontrola zařízení se uskutečňuje 1x za rok, popřípadně i v kratších intervalech.